Vedenie univerzity

Rektorka

Rektorka

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
e-mail: rektor@uniza.sk
tel.: 041 513 51 01

Prvý prorektor a prorektor pre vzdelávanie

Prvý prorektor a prorektor pre vzdelávanie

doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD.
e-mail: Milan.Trunkvalter@uniza.sk
tel.: 041 513 51 50

Prorektor pre vedu a výskum

Prorektor pre vedu a výskum

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
e-mail: Jan.Celko@uniza.sk
tel.: 041 513 51 40

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing

doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
e-mail: Jozef.Ristvej@uniza.sk
tel.: 041 513 51 30

Prorektor pre rozvoj

Prorektor pre rozvoj

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
e-mail: Jozef.Jandacka@uniza.sk
tel.: 041 513 51 20

Prorektor pre informačné systémy

Prorektor pre informačné systémy

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
e-mail: Karol.Matiasko@uniza.sk
tel.: 041 513 51 35

Kvestorka

Kvestorka

Ing. Jana Gjašiková
e-mail: Jana.Gjasikova@rekt.uniza.sk
tel.: 041 513 51 06

Vedenie fakúlt

Dekanka Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Dekanka Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

prof. Ing. Anna Križanová, PhD.
e-mail: Anna.Krizanova@fpedas.uniza.sk
tel.: 041 513 30 50

Dekan Strojníckej fakulty

Dekan Strojníckej fakulty

prof. Dr. Ing. Milan Sága
e-mail: Milan.Saga@fstroj.uniza.sk
tel.: 041 513 25 01

Dekan Elektrotechnickej fakulty

Dekan Elektrotechnickej fakulty

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD.
e-mail: Pavol.Spanik@fel.uniza.sk
tel.: 041 513 20 51

Dekan Stavebnej fakulty

Dekan Stavebnej fakulty

prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
e-mail: Josef.Vican@fstav.uniza.sk
tel.: 041 513 55 00

Dekan Fakulty riadenia a informatiky

Dekan Fakulty riadenia a informatiky

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
e-mail: Emil.Krsak@fri.uniza.sk
tel.: 041 513 40 50

Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva

Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
e-mail: Zdenek.Dvorak@fbi.uniza.sk
tel.: 041 513 66 00

Dekanka Fakulty humanitných vied

Dekanka Fakulty humanitných vied

doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
e-mail: Vlasta.Cabanova@fhv.uniza.sk
tel.: 041 513 61 00  

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Terézia Soviarová / +421 41 513 5101 / tereza.soviarova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.