PHD PROGRES

Vedecký časopis študentov dokt. štúdia Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, ISSN 1339-1712, vydáva: Fakulta PEDAS UNIZA.

AERO-JOURNAL

ISSN 1338-8215, periodicita: polročne, vydáva Fakulta PEDAS UNIZA.

PROMET-Traffic & Transportation

ISSN 0353-5320, periodicita: 6x ročne, vydáva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet pometnih znanosti, Zagreb, Croatia, co-publishers: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za promorstvo in promet, Portorož, Slovenia, Universita´ degli Studi di Trieste, Istituto per lo Studio dei Transporti  nell´ Integrazione Economica Europea, Trieste, Italy, UNIZA, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilina, Slovakia, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice, Czech Republic, Univerzitet u Sarajeva, Fakultet za saobračaj  i komunikacije, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

PRODUKTIVITA a INOVÁCIE

ISSN 1335-5961, periodicita 6x ročne (vychádza od roku 2000), vydávaný SjF UNIZA v spolupráci so Slovenským centrom produktivity a Ústavom konkurencieschopnosti a inovácií. Poukazuje na dianie v priemyselnom prostredí, prezentuje nové technológie, produkty a riešenia, ktoré sú pre priemyselné podniky dôležité, informuje o inováciách z oblasti priemyselného inžinierstva, konštruovania, elektrotechniky, IT technológií, materiálového inžinierstva a dáva odpovede na to, ako byť produktívny v podnikateľskom prostredí EÚ.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND ERGONOMICS

ISSN 1338-4988 (online version), ISSN 1337-0871 (printing version), periodicita 2x ročne, vydáva FRI UNIZA.

ADVANCES in Electrical and Electronic Engineering

Od roku 2010 časopis vydáva Vysoká škola banská - Technická univerzita v Ostrave spoločne s Elektrotechnickou fakultou UNIZA na základe partnerskej zmluvy, ISSN 1336-1376 (Print), ISSN 1804-3119 (Online), periodicita: 4x ročne, časopis je evidovaný v medzinárodnej databáze SCOPUS.

KRÍZOVÝ MANAŽMENT

ISSN 1336-0019, periodicita 2-3x ročne, vydáva FBI UNIZA.

SYSTÉMOVÁ INTEGRÁCIA

ISSN 1335-4191 periodicita: nepravidelne, spravidla 1x ročne, vydáva FRI UNIZA, Slovenská spoločnosť pre systémovú integráciu.

JOURNAL OF INFORMATION, CONTROL AND MANAGEMENT SYSTEMS

ISSN 1336-1716, periodicita 2x ročne, vydáva FRI UNIZA.

STUDIES, mathematical series

ISSN 1336-149X, periodicita: 1x ročne, vydáva Fakulta PEDAS UNIZA.

EKONOMICKO-MANAŽÉRSKE SPEKTRUM

ISSN: 1337-0839, periodicita: polročne, vydáva Fakulta PEDAS UNIZA.

ACTA HUMANICA

ISSN 1336-5126, periodicita: 1-2x ročne,vydáva FHV UNIZA (vychádza od roku 2004).

JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY PHILOLOGY

ISSN 1338-0591, periodicita: 2x ročne (v rokoch  2010, 2011), vydáva FHV UNIZA.

ZNALECTVO - doprava cestná, elektrotechnika, strojárstvo a iné technické odbory

ISSN 1335-1133, periodicita 2 čísla ročne, vydáva ÚZVV UNIZA.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Helena Vráblová / tel.: +421 41 513 5141 / e-mail: helena.vrablova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.