Doktorandské štúdium

Žilinská univerzita v Žiline má akreditované študijné programy v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 30.10.2015, KA ukončená dňom 12. 11. 2015.

Zoznam doktorandských študijných programov v dennej/externej forme (3/4 roky)

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Ekonomika dopravy, spojov a služieb v študijnom odbore 3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky

Ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

Dopravná technika a technológia v študijnom odbore 5.2.59 Doprava

Poštové technológie v študijnom odbore 5.2.60 Poštové technológie

Dopravné služby v študijnom odbore 8.2.1 Dopravné služby

Strojnícka fakulta

Koľajové vozidlá v študijnom odbore 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

Časti a mechanizmy strojov v študijnom odbore 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov

Počítačové modelovanie a mechanika strojov v študijnom odbore 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov

Priemyselné inžinierstvo v študijnom odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo

Energetické stroje a zariadenia v študijnom odbore 5.2.6 Energetické stroje a zariadenia

Strojárske technológie v študijnom odbore 5.2.7 Strojárske technológie a materiály

Technické materiály v študijnom odbore 5.2.7 Strojárske technológie a materiály

Automatizované výrobné systémy v študijnom odbore 5.2.7 Strojárske technológie a materiály

Elektrotechnická fakulta

Elektroenergetika v študijnom odbore 5.2.9 Elektrotechnika

Teoretická elektrotechnika v študijnom odbore 5.2.10 Teoretická elektrotechnika

Silnoprúdová elektrotechnika v študijnom odbore 5.2.11 Silnoprúdová elektrotechnika

Elektrotechnológie a materiály v študijnom odbore 5.2.12 Elektrotechnológie a materiály

Riadenie procesov v študijnom odbore 5.2.14 Automatizácia

Telekomunikácie v študijnom odbore 5.2.15 Telekomunikácie

Stavená fakulta

Teória a konštrukcie pozemných stavieb v študijnom odbore 5.1.4 Pozemné stavby

Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb v študijnom odbore 5.1.5 Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Aplikovaná mechanika v študijnom odbore 5.1.7 Aplikovaná mechanika

Technológia a manažment stavieb v študijnom odbore 5.2.8 Stavebníctvo

Fakulta riadenia a informatiky

Manažment v študijnom odbore 3.3.15 Manažment

Inteligentné informačné systémy v študijnom odbore 9.2.6 Informačné systémy

Aplikovaná informatika v študijnom odbore 9.2.9 Aplikovaná informatika

Fakulta bezpečnosného inžinierstva

Bezpečnostný manažment v študijnom odbore 8.3.1 Ochrana osôb a majetku (v externej forme zamietnutý)

Záchranné služby v študijnom odbore 8.3.6 Záchranné služby

Fakulta humanitných vied

Mediamatika a kultúrne dedičstvo v študijnom odbore 3.2.4 Knižnično-informačné štúdiá

Celouniverzitný študijný program (ÚZVV)

Súdne inžinierstvo v študijnom odbore 5.2.58 Súdne inžinierstvo

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.