Som uchádzač so špecifickými potrebami

Uchádzač so ŠP je podľa § 100 ods. 2 zákona o VŠ študent

a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
b) s chronickým ochorením,
c) so zdravotným oslabením,
d) s psychickým ochorením,
e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
f) s poruchami učenia.

Podporné služby

Študent, ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné služby.

Poskytovanie podporných služieb

Najmä vo forme možnosti využívania špecifických vzdelávacích prostriedkov, individuálnych vzdelávacích prístupov.

Určenie osobitných podmienok na vykonávanie študijných povinností (bez znižovania požiadaviek na študijný výkon) a individuálnym prístupom učiteľov.

Odpustenie  školného v odôvodnených prípadoch v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia z dôvdou špecifickej potreby.

Na koho sa obrátiť

Univerzitná koordinátorka

PhDr. Katarína Gažová

Odelenie pre vzdelávanie

tel.: +421 41 513 5038

e-mail: katarina.gazova@uniza.sk

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Mgr. Peter Seemann, PhD.

tel.: +421 41 513 3226

e-mail: peter.seemann@fpedas.uniza.sk

Strojnícka fakulta

Mgr. Branislav Ftorek, PhD.

tel.: +421 41 513 2519, 4962

e-mail:branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk

Elektrotechnická fakulta

doc. Ing. Peter Braciník, PhD.

tel.: +421 41 513 2164, 2057

e-mail: peter.bracinik@kves.uniza.sk

 

 

Stavená fakulta

Ing. Janka Šestáková, PhD.

tel: +421 41 513 5807

e-mail: janka.sestakova@fstav.uniza.sk

 

Fakulta riadenia a informatiky

RNDr. Zuzana Borčinová

tel.: +421 41 513 4279

e-mail: zuzana.borcinova@fri.uniza.sk

Fakulta bezpečnosného inžinierstva

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

tel.: +421 41 513 6731

e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

 

Fakulta humanitných vied

Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.

tel.: +421 41 513 6379

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk

Celouniverzitný študijný program Stráž prírody

Bc. Jana Závodská

tel.: +421 41 513 5040

e-mail: jana.zavodska@uniza.sk

 

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Katarína Gažová / tel.: +421 41 513 5038 / e-mail: katarina.gazova@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.