Školné a poplatky

 • Informácie o poplatkoch za prijímacie konanie a spôsob úhrady zo zahraničia je uvedený v informáciách o možnosti štúdia na konkrétnej fakulte.
 • Školné uhrádzajú cudzinci len za štúdium študijného programu v dennej forme výlučne v inom ako štátnom jazyku (anglický jazyk)

        Pre akademický rok 2018/19 je výška školného stanovená  3500 EUR

 • Štúdium v slovenskom jazyku je bezplatné.

Doklady

K prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu priloží uchádzač zo zahraničia doklad o absolvovanom stredoškolskom štúdiu (podľa klasifikácie OECD  úroveň minimálne ISCED 3A alebo novšie označované ako ISCED 344 alebo 354).

Doklad uznáva na základe predloženej žiadosti okresný úrad v sídle univerzity po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania (pokiaľ medzinárodné zmluvy umožňujú automatické uznávanie) s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike.

Ak ide o uznanie dokladu o vzdelaní neplnoletej osoby, žiadosť podáva jej zákonný zástupca.

Žiadosť o uznanie dokladu obsahuje:

 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
 • predmet žiadosti,
 • názov a adresu uznanej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala,
 • rok ukončenia štúdia,
 • podpis žiadateľa, resp. zákonného zástupcu v prípade osoby mladšej ako 18 rokov.

Prílohou žiadosti sú najmä

 1. overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o ukončenom vzdelaní orgánom štátu Ukrajina príslušným na jeho overenie (záujemcom o štúdium v zahraničí odporúčame vybaviť hneď po obdržaní dokladu - pred vycestovaním do SR).
 2. úradne osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní
 3. úradný preklad dokladu do slovenského jazyka
 4. výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach
 5. úradný preklad výpisu do slovenského jazyka
 6. kópia dokladu totožnosti
 7. doklad o zaplatení správneho poplatku.

Termíny odoslania prihlášok na fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.)

 

 

30. 4. 2018

 

 

31. 3. 2018

 

 

30. 4. 2018

 

 

30. 4. 2018

 

 

31. 5. 2018

 

 

21. 6. 2018

 

 

31. 5. 2018

 

 

31. 5. 2018

 

 

31. 3. 2018

 

 

31. 3. 2018

 

 

30. 4. 2018

 

 

30. 4. 2018

 

 

31. 5. 2018

 

 

31. 5. 2018

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.