Čo je to preukaz študenta

Podľa zákona o vysokých školách je dokladom o štúdiu. Potvdzuje právne postavenie jej držiteľa. Oprávňujeme ho využívať práva a výhody vyplývajúce zo zákonov.

Nahrádza papierové potvrdenie o návšteve školy. Je realizovaný na báze hybridnej čipovej karty MiDARE Desfire EV1 a Gemalto TOP GX4. Pre študentov denného štúdia je vyhotovený vo vizuále ISIC, umožňuje využívať sieť výhod zliav doma i v zahraničí.
Pre zahraničných študentov na študijnom pobyte (ERAZMUS) je možné vydať preukaz študenta len na zapožičanie. Tento preukaz potom poskytuje len služby Prístupového systému a Stravovací systém.

Aké služby ponúka

Systém EMBASE

Systém EMBASE je potrebný na týždenné cestovné lístky pri cestovaní vlakom (ŽSR), pri využívaní prímestskej dopravy SAD a MHD.Systém EMBASE je potrebný na týždenné cestovné lístky pri cestovaní vlakom (ŽSR), pri využívaní prímestskej dopravy SAD a MHD.

V MHD Žilina sa systém EMBASE nevyužíva. 

Pre jednorazové cestovanie ŽSR a pre jednorazové lístky v MHD Žilina EMBASE nie je potrebný (stačí platný preukaz študenta).

Ako postupovať pri vystavení novej karty

1. Zápis

Základná podmienka vydania preukazu je reálny zápis študenta v príslušnom akademickom roku v IS Vzdelávanie (realizujú štúdijné oddelenie fakúlt).

2. Predloženie dokladov

Pre vydanie preukazu je potrebná osobná účasť s predložením dokladu totožnosti (OP, Pas, Vodičský preukaz).

3. Odfotografovanie

Nie je potrebné nosiť vytlačenú fotografiu, fotografujeme digitálne na počkanie.

5. Vydanie preukazu

Po splnení podmienok tlačíme preukazy na počkanie.

6. Aktivácia

Prostredníctvom univerzitného terminálu nahráme do pamäte preukazu osobné údaje držiteľa podľa Usmernenia MŠVVaŠ SR.

Časté aktivity s preukazmi

Strata preukazu

Stratu je potrebné oznámiť na pracovisku vydávania preukazov, ktoré po úhrade poplatku za duplikát vydá preukaz na počkanie.

Nefunkčnosť preukazu

Je potrebné preukaz osobne zaniesť na pravovisko, kde bude realizovaná diagnostika resp. overenie funkčnosti vo všetkých IS univerzity, kde sa využíva.

Na koho sa obrátiť

Karta nekomunikuje s čítačkami kariet

Pravdepodobne fyzický problém s preukazom, je potrebná návšteva Pracoviska preukazov -
prízemie rektorátu - AA018

tel.: +421 41 513 1715

e-mail: karty@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Róbert Orenič / tel.: +421 41 513 1714 / e-mail: robert.orenic@uniza.sk

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.