Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí

Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa vydaných na zahraničných vysokých školách

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní

Na koho sa obrátiť

PhDr. Renáta Švarcová

Rektorát oddelenie pre vzdelávanie

tel.: +421 41 513 5151

e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

Uznávanie dokladov o stredoškolskom vzdelaní

K prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu priloží uchádzač zo zahraničia doklad o absolvovanom stredoškolskom štúdiu (podľa klasifikácie OECD  úroveň minimálne ISCED 3A alebo novšie označované ako ISCED 344 alebo 354).

Doklad uznáva na základe predloženej žiadosti okresný úrad v sídle univerzity po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania (pokiaľ medzinárodné zmluvy umožňujú automatické uznávanie) s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike.

Ak ide o uznanie dokladu o vzdelaní neplnoletej osoby, žiadosť podáva jej zákonný zástupca.

Žiadosť o uznanie dokladu obsahuje:

 • meno a priezvisko žiadateľa,
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
 • predmet žiadosti,
 • názov a adresu uznanej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala,
 • rok ukončenia štúdia,
 • podpis žiadateľa, resp. zákonného zástupcu v prípade osoby mladšej ako 18 rokov.

Prílohou žiadosti sú najmä:

 1. overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o ukončenom vzdelaní orgánom štátu Ukrajina príslušným na jeho overenie (záujemcom o štúdium v zahraničí odporúčame vybaviť hneď po obdržaní dokladu - pred vycestovaním do SR).
 2. úradne osvedčená kópia dokladu o ukončenom vzdelaní
 3. úradný preklad dokladu do slovenského jazyka
 4. výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach
 5. úradný preklad výpisu do slovenského jazyka
 6. kópia dokladu totožnosti
 7. doklad o zaplatení správneho poplatku.

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / PhDr. Renáta Švarcová / renata.svarcova@rekt.uniza.sk +421 41 513 5151

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.