Jediný kurz nemčiny pre IT špecialistov na Slovensku pri­chádza do Žiliny! Úspešní uchádzači z radov študentov UNIZA majú možnosť získať kurz nemčiny zadarmo. Organizátorom kurzu je IT firma stengl a. s. v spolupráci s Ústavom celoživotného vzdelávania (ÚCV) UNIZA. Záštitu nad projektom prijala ako ambasádorka Adela Vinczeová Banášová.

Dňa 14.08.2017 sa rektori výskumných univerzít (UK v Bratislave, STU v Bratislave, TUKE, UPJŠ v Košiciach, UVLaF v Košiciach, UNIZA v Žiline, TU vo Zvolene, SPU v Nitre), zástupcovia SAV a Klubu 500 stretli na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za spoločným účelom - rokovania o ďalšom postupe vo veci uvoľňovania štrukturálnych fondov v Operačnom programe Veda a Výskum. V snahe o urýchlenie ozdravných procesov pri využívaní štrukturálnych fondov na výskum a inovácie v SR v prospech spoločnosti a jej občanov, bolo sformulovaných niekoľko požiadaviek.

Vážené kolegyne, kolegovia,
v súlade s platnou legislatívou, ktorá nadobudla účinnosť zrušením alebo nahradením zákonov uvedených v internej smernici č. 55 (Smernica pre zabezpečenie školení, oboznamovania a zácviku zamestnancov so zreteľom na vykonávané práce, pracoviská a iné okolnosti, ktoré sa týkajú výkonu práce z predpisov BOZP, ktorej na aktualizácii sa pracuje), je potrebné vykonať periodické školenie pre všetkých zamestnancov UNIZA v zmysle súčasnej platnej legislatívy – zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP , § 7.

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujem si Vás upozorniť, že od 17.08.2017 06:00 hod do 18.08.2017 do 18:00 hod bude na Žilinskej Univerzite odstavený prívod vody, z dôvodu havarijnej opravy vodovodného potrubia. Odstávka vody bude v budovách BA, BB, BC, BD, BF, BG, BI, BJ, VA, VB, VC, PA a PP. V prípade otázok alebo ďalších informácií ma neváhajte kontaktovať.

Výskumné centrum ako organizačná zložka Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), sa v rámci svojich aktivít priebežne zapája do verejných národných a medzinárodných grantových výziev, z titulu čoho je aktuálne na jeho pracoviskách riešených viacero projektov grantových schém APVV, OP Výskum a inovácie, Interreg alebo rusko-slovenskej spolupráce v oblasti výskumu.

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.