Žilinská univerzita otvorila unikátne pracoviská. Špičkový aplikovaný výskum má pomôcť zlepšiť kvalitu života aj konkurencieschopnosť regiónu.

Oblasť výskumu a vývoja na Slovensku sa opäť posunula o krok vpred. Žilinská univerzita v Žiline dnes otvorila dve špeciálne pracoviská - Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum, ktoré svojim špičkovým výskumom podporia rozvoj a konkurencieschopnosť regiónu.  Oba projekty boli vybudované s finančnou podporou štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu výskum a vývoj.

Spoločným menovateľom Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré za účasti významných predstaviteľov akademického, politického a verejného života slávnostne otvorili v pondelok 7. decembra 2015,  je transfer poznania z akademického prostredia do reálneho života. Aplikovaný výskum bude zameraný na inteligentné riešenia v doprave, stavebníctve, priemysle aj energetike.

„Otvorenie Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline je zavŕšením úsilia veľkého množstva ľudí pôsobiacich v tradičných oblastiach výskumu na Žilinskej univerzite.  Vytvorené špičkové pracovisko aplikovaného výskumu zásadným spôsobom zvýšilo konkurencieschopnosť našej univerzity v medzinárodnom vedeckom priestore,“ povedal riaditeľ Univerzitného vedeckého parku ŽU v Žiline doc. Ing. Michal Zábovský PhD.

Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline (UVP) je unikátne výskumné pracovisko na medzinárodnej úrovni. Orientuje sa na vedecký prístup k riešeniu problémov aplikovaných v praxi, pričom využíva a integruje znalosti a skúsenosti vedcov a odborníkov z praxe. Jeho cieľom je vytvorenie funkčného systému prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe s dlhodobou udržateľnosťou, a tým zlepšiť kvalitu života pomocou technologických inovácií a špičkovým výskumom podporiť rozvoj a konkurencieschopnosť regiónu.

Nosné témy projektu UVP sú zamerané na štyri divízie. Divízia pre inteligentné dopravné systémy (IDS) sa venuje výskumu v oblasti dopravy a prepravy, pričom pokrýva všetky oblasti riešenia komplexných úloh od zberu dát, cez ich analýzu, vyhodnocovanie, simuláciu a následné nasadanie v oblastiach riadenia a optimalizácie dopravy. Špeciálna pozornosť je venovaná riešeniu krízových javov v doprave a konceptu smart cities. Divízia inteligentných materiálov a technológií je veľmi úzko prepojená s divíziou IDS a venuje sa špeciálnym témam z oblasti elektromobility, nadväzuje však aj na témy sledovania vitálnych parametrov s potenciálom využitia v špecifických témach, akými je aj doprava. Inteligentné výrobné systémy sa venujú vývoju inteligentných produktov s využitím špičkových postupov 2D a 3D modelovania. Primárnym cieľom je optimalizácia a zvyšovanie efektívnosti výrobných procesov s ohľadom na všetky faktory výroby, vrátane ergonómie. Samostatná pozornosť je venovaná výskumu a aplikáciám v oblasti bioniky. V rámci divízie informačno-komunikačných systémov boli vytvorené špičkové pracoviská v oblasti fotoniky a optických sietí. Zásadná investícia však integrovala podporu pre ďalšie výskumné oblasti v podobe superpočítača špecificky  vytvoreného pre spracovanie a ukladanie rozsiahlych množín dát (data intensive high performance computer).

Celková rozloha UVP je takmer 5 300 m2, podlahová plocha cca 3 550 m2. Projekt vytvoril 15 špičkových laboratórií zameraných primárne na oblasti inteligentnej dopravy a inteligentnej výroby. V rámci organizačnej štruktúry pribudlo 120 nových pracovných miest pre výskumných a odborných zamestnancov. Celkové výdavky projektu boli 44 161 344,21 eur.

 

Výskumné centrum bude v spolupráci s partnerom projektu Výskumným ústavom dopravným, a. s., pôsobiť ako regionálne centrum aplikovaného výskumu. Vo výskume sa zameriava na oblasti, v ktorých je Žilinská univerzita v Žiline dlhodobo úspešne etablovaná - dopravu, s dôrazom na riadenie, prevádzku, nové materiály, stavby a strojárstvo, inteligentné systémy, ale aj na obnoviteľné zdroje energií. Aktivity centra sa teda orientujú na tri hlavné segmenty - dopravnú infraštruktúru, progresívne materiály, inteligentné budovy a obnoviteľné zdroje. Prostredníctvom nich plánuje centrum oslovovať  zástupcov priemyslu na Slovensku ako aj malé a stredné podniky v rôznych oblastiach pôsobenia. Vzhľadom na implementáciu inovatívnych riešení do podnikateľského prostredia očakáva sa  regionálny vplyv Výskumného centra na ekonomický rast a zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu. Počas krátkeho obdobia existencie Výskumného centra (vzniklo v roku 2013) sa podarilo uskutočniť viacero významných aktivít - okrem organizovania konferencie RESEARCH FORUM a súťaže RESEARCH STAR aj vytvorenie prototypov chránených úžitkovým vzorov. Pracovníci Výskumného centra Ing. Michal Gottwald a Ing. René Krivošík zvíťazili vo finále súťaže Startup Awards 2014 v kategórii Veda.  Všetky aktivity v oblasti výskumu sú realizované s ohľadom na potreby ľudí a praxe.

Našim cieľom je prinášať inovácie do priemyselného aj bežného života. Chceme realizovať „výskum pre ľudí,“ uviedol doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD., riaditeľ Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline.

Doteraz sa na riešení projektu Výskumného centra podieľalo približne 100 výskumných, odborných a administratívnych pracovníkov, pričom bolo vytvorených takmer 70 nových pracovných miest. Novopostavená inteligentná budova centra má zamestnancom poskytovať špičkový priestor pre realizáciu vedy a výskumu. Na úžitkovej ploche viac ako 1 500 m2  budú mať k dispozícii nielen 14 špecializovaných pracovísk a laboratórií, ale aj približne 100 nových prístrojov a zariadení potrebných pre ich prácu. Celkové náklady na projekt Výskumného centra dosiahli sumu 25,8 miliónov eur.

„Obidva projekty reflektujú požiadavku vzájomného prepojenia vzdelávania, výskumu a inovácií a zároveň prepojenia rôznych subjektov a organizácií v oblasti vedeckovýskumnej a vývojovej,  inovácií a ich využitiu v praxi. Realizované boli v partnerstve s Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Toto partnerstvo bolo prirodzené, nakoľko Žilinská univerzita v Žiline má ako jednu z prioritných tém dopravu -  inteligentné dopravné systémy, vrátane riešenia otázok bezpečnosti a materiálového výskumu“ dodala rektorka Žilinskej univerzity v Žiline Dr. h. c.  prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD

Ambíciou obidvoch pracovísk je pomocou technologických inovácií zlepšiť kvalitu života a špičkovým výskumom podporiť rozvoj a konkurencieschopnosť nielen regiónu, ale aj celého Slovenska.

 

Ing. Katarína Géčová

Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu