Čo znamená študovať v zahraničí

Študenti Žilinskej univerzity počas svojho štúdia na UNIZA majú veľa možností absolvovať časť štúdia v zahraničí a zároveň získať finačné prostriedky na pokrytie nákladov spojených so štúdiom v zahraničí.   V súčasnosti si môžu vyberať z ponúk mnohých štipendijných programov.

Pravidlá upravujúce  štúdium v zahraničí sú uvedené v štúdijnom poriadku  fakulty UNIZA, na ktorej študent študuje. V prípade záujmu o absolvovanie časti štúdia v zahraničí v rámci štipendijných programov a grantových schém  je potrebné kontaktovať prodekana pre vzdelávanie alebo prodekana pre medzinárodnú spoluprácu na fakulte.  ZOZNAM KONTAKTOV - prodekani a fakultní pracovníci pre medzinárodnú spoluprácu.

Štipendijné programy je možné rozdeliť  na programy Európskej únie (Program Erasmus+ , zoznam Erasmus+ štipendií ) a ostatné štipendijné programy, fondy  a nadácie (Národný štipendijný program, Ceepus, Akcia Rakúsko-Slovensko , vládne štipendiá na základe medzivládnych dohôd, Fulbrightova nadácia ...)

Pre koho je štúdium určené

Študentom UNIZA, ktorí ešte nemajú skúsenosti s pobytom v zahraničí odporúčame vycestovať na študijný pobyt alebo stáž cez program Erasmus+ . Výmenu študentov koordinujú  a finančné prostriedky určené na mobility študentov spravujú pracovníci UNIZA.  Domáca univerzita stanovuje podmienky účasti na mobilitách v rámci Stratégie výberu študentov UNIZA na Erasmus+ mobility. Študent može vycestovať na študijný pobyt alebo stáž aj viackrát v rámci každého stupňa štúdia  - Bc., Ing./Mgr., PhD.

Študenti, ktorí už absolvovali zahraničné pobyty a môžu sa prezentovať výsledkami v oblasti svojho štúdia, sa môžu prihlásiť na prestížne štipendijné pobyty v rámci programov spravovaných SAIA dostupných prostredníctvom vyhľadávania alebo zoznamu , vládnymi štipendiami, Erasmus Mundus master programov , programu Vulcanus in Japan ...  Tieto štipendiá sú koordinované inštitúciami, ktoré aj spravujú finančné prostriedky určené na mobility študentov. Sú zodpovedné za stanovenie podmienok pridelenia grantov a výberový proces na mobility.

Doktorandov, ktorí môžu študovať v zahraničí aj v rámci programu Erasmus+ , zoznam Erasmus+ štipendií , alebo vybrať si niektorú z ponúk štipendií a grantov SAIA dostupných prostredníctvom vyhľadávania alebo zoznamu . Doktorandi sa môžu zúčastniť aj výskumu v zahraničí (EURAXESS, CORDIS a pod.).

Erasmus+ a UNIZA

Erasmus študijný pobyt alebo stáž sú už samozrejmou súčasťou štúdia na UNIZA. Prioritou UNIZA je vyslať každého študenta UNIZA na mobilitu, aspoň raz počas jeho  štúdia na  UNIZA. Je známe, že väčšina študentov, ktorí absolvovali výmenný pobyt alebo stáž,  získali neoceniteľné skúseností, iný pohľad na svoje štúdium, život, otvorili sa pred nimi nové možnosti. Podľa viacerých štúdií,  Erasmus študenti  sa uplatnia na trhu práce skôr ako ich spolužiaci, ktorí príležitosť zúčastniť sa Erasmus mobility  nevyužili. Potvrdzujú to aj mnohí bývalí Erasmus študenti a úspešní absolventi UNIZA.

Súčasní aj budúci študenti UNIZA majú možnosť absolvovať štúdium na približne  250 vysokoškolských inštitúciách v Európe, s ktorými univerzita uzavrela zmluvu o spolupráci do roku 2020 a taktiež absolvovať praktickú stáž v podnikoch a  spoločnostiach v rámci krajín programu.

V celoslovenskom porovnaní Žilinská univerzita v počtoch realizovaných Erasmus študentských mobilít patrí medzi prvé štyri univerzity na Slovensku. Od vstupu do programu v roku 1999,  doteraz UNIZA umožnila vycestovať na Erasmus študijné pobyty a stáže  viac ako 2000 študentom a to vďaka financiám, ktoré sa podarilo pracovníkom UNIZA získať na granty študentov. Za posledné roky UNIZA vyplatila granty študentom v sume približne 400 000,- eur ročne.  Pozitívne je, že mesačné sadzby grantov  študentov sa zvyšujú a zvyšuje sa aj navýšenie grantov pre študentov, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a poberajú sociálne štipendium.

Výsledky výberu študentov a pridelené granty na Erasmus+ študijné pobyty a stáže pre akademický rok 2017/2018

Ďalšie stránky, na ktorých sa nachádzajú informácie o programe

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Lenka Kuzmová / lenka.kuzmova@rekt.uniza.sk / +421 41 513 5133

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.

EN Menu