Aktuality Odbor prípravy a realizácie projektov

21. 9. 2017
Pozvánka na seminár ,,Predchádzajme korekciám"
Úrad vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Centrálnym koordinačným orgánom organizuje seminár pod názvom Predchádzajme korekciám, ktorý sa uskutoční dňa 06. októbra 2017 od 8,30 hod. v Účelovom zariadení Hotel Bôrik, Bôrik 15, 814 07 Bratislava.
 
21. 9. 2017
INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO 
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko bola vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.
Výzva na predkladanie žiadostí trvá do 10. novembra 2017.
 
19. 7. 2017
INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO
Informácie o plánovanej výzve v rámci prvej prioritnej osi programu:
18.09.2017 bude v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená ďalšia výzva na predkladanie projektov. Výzva bude vyhlásená na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.
Link: https://sk.plsk.eu/-/informacie-o-planovanej-vyzve-v-ramci-prvej-prioritnej-osi-programu-
 
30. 6. 2017
Výskumná agentúra organizuje informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02)
Seminár sa uskutoční dňa 18.07.2017 (utorok) v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici, na ulici Československej armády 26.
 
28. 4. 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výzvu č. IROP-PO4-SC431-2017-16 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
link: http://www.mpsr.sk/index.php?start&navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11376
 
12. 4. 2017
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 11.04.2017 Výzvu na predkladania žiadostí o NFP na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03
 
30. 3. 2017
Usmernenie č. 2 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 30.3.2017 vydalo Usmernenie č. 2 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
link: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/02/Usmernenie_2_k_v--zve_19_30_3_20172.pdf
 
24. 3. 2017
Usmernenie č. 1 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 23.03.2017 vydala Usmernenie č. 1 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
link: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/02/Usmernenie_1_k_vyzve_19.pdf
Výzva v znení Usmernenia č. 1:
 
28. 2. 2017
 Oznam o vyhlásení 19. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznámila, že dňa 27.02.2017 bola zverejnená 19. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Browse HTML articles here to get great tips on web editing and other tech-related topics!

 
24. 2. 2017
USMERNENIE Č.3 K VYZVANIU NA NP HORIZONTÁLNA IKT PODPORA 
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 23.02.2017 Usmernenie č. 3 k vyzvaniu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja (kód: OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01). Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách sú dokumenty zverejnené s vyznačenými zmenami. Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 23.02.2017, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.
 
20. 2. 2017
USMERNENIE č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 (ďalej len „výzva“) Usmernením č. 3 z dôvodu zapracovania legislatívnych zmien vyplývajúcich zo zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Touto zmenou nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 20.2.2017 - sa mení na 20.3.2017
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 20.4.2017 - sa mení na 9.5.2017

Upozornenie pre žiadateľov
Vykonaná aktualizácia výzvy má dopad na zmenu formuláru žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s tým, že systém ITMS2014+ neumožní žiadateľom odoslať ŽoNFP, ktoré boli žiadateľmi vytvorené a rozpracované pred aktualizáciou výzvy. Zároveň systém ITMS2014+ upozorní žiadateľov prostredníctvom „chybového hlásenia“ na potrebu opätovného vytvorenia ŽoNFP.
link na text Usmernenia, Výzvy a upravený formulár ŽoNFP:
 
31. 1. 2017

USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu z dôvodu zosúladenia výzvy a príloh výzvy, odstránenia administratívnych chýb, spresnenia podmienok poskytnutia príspevku a optimalizácie časového priestoru na predkladanie žiadostí o NFP. Touto zmenou nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 3.2.2017 - sa mení na 20.2.2017
Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 20.3.2017 - sa mení na 20.4.2017
 
16. 1. 2017
USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu z dôvodu zosúladenia výzvy a prílohy výzvy, úpravy času a miesta podania žiadostí o NFP a optimalizácie časového priestoru na predloženie žiadosti o NFP. Touto zmenou nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.

Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 18.1.2017 - sa mení na 3.2.2017
Príručka pre prijímateľa, prioritná os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo: 3.0
 
5. 1. 2017
Aktualizácia indikatívneho harmonogramu vyzvaní technickej pomoci v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu vyzvaní technickej pomoci, ktorú nájdete na:
 
27. 12. 2016
Oznam k výzve na predkladanie žiadostí o NFP na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
Usmernenie k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ako aj tzv. často kladené otázky a odpovede zverejní MŠVVaŠ SR najneskôr do 13. januára 2016. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bude primerane predĺžená.
Súčasťou Usmernenia k výzve bude zároveň aj dodatok k Schéme pomoci de minimis na podporu vzdelávania (Schéma DM - 3/2016) z dôvodu zosúladenia časti I Forma pomoci s textom výzvy.
 
15. 12. 2016
Vyzvanie OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 pre národný projekt IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie“.
 
1. 12. 2016
 Informácia o uzatvorení výziev na podporu PVVC a DSV
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) predložených v rámci Výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02) a Výzvy na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03) presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na jednotlivé výzvy.

Z uvedeného dôvodu Výskumná agentúra dňom 31.12.2016 výzvy uzatvára. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výziev.

 
28. 11. 2016
Informačný seminár pre žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.4.1-01 NedisKVALIFIKUJ SA!
 
7. 12. 2016 Žilina
Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov.
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online prihlasovacieho formulára najneskôr do 30.11.2016
 
23. 11. 2016
Indikatívne harmonogramy výziev - aktualizácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) na webovom sídle OP VaI zverejnil Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016, verzia 5
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2017, verzia 1.
 
21.11.2016
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania NedisKVALIFIKUJ SA!.
 
14. 11. 2016 
 USMERNENIE č. 2 K VÝZVAM NA FÁZOVANÉ PROJEKTY (II. fáza)
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 11.11.2016 usmernenie č.2 pre žiadateľov v rámci Výzvy na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02) a Výzvy na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02). Všetky zmeny nájdete priamo v usmerneniach.
Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 11.11.2016, t. j. dňom zverejnenia na webovom sídle operačného programu Výskum a inovácie.
 MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(obdobie január 2017 až december 2017)
 
2. 11. 2016
 Oznam o zverejnení 15. a 16. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia
 
15. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
 
16. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16
 
 USMERNENIE Č. 4 K VÝZVE NA PODPORU DSV
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 27.10.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR (OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03).
Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení:
 
14. 10. 2016
 USMERNENIE Č. 1 K VÝZVAM NA FÁZOVANÉ PROJEKTY
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 14.10.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02) a Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02).
Všetky zmeny nájdete priamo v usmerneniach:
 VÝSKUMNÁ AGENTÚRA VYHLÁSILA VÝZVY NA FÁZOVANÉ PROJEKTY
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12.10.2016 dve výzvy na predkladanie ŽoNFP, a to Výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02 a Výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región s kódom OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02
 
11. 10. 2016
USMERNENIE Č. 4 K VÝZVE NA PODPORU PVVC
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 11.10.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.
https://www.opvai.sk/media/57089/usmernenie_c4_pvvc.pdf
Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje výzvu s vyznačenými zmenami resp. doplneniami. 
https://www.opvai.sk/media/57090/00_opvai_vyzva_pvvc2_usmernenie4.pdf
 
11. 10. 2016
 MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január 2016 až december 2016).
http://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2016/
 
3. 10. 2016
INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO
V súvislosti s vyhlásenou výzvou na predkladanie žiadostí v rámci druhej a tretej prioritnej osi organizuje Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko školenia pre potenciálnych žiadateľov.
Zorganizované budú dve dvojdňové školenia (všeobecný modul a modul vo forme workshopu) jedno na Slovensku (od 18.10.2016 do 19.10.2016) a druhé v Poľsku. Na poľskej strane budú školenia prebiehať v poľskom jazyku a na slovenskej strane v slovenskom jazyku.
Vzhľadom na obmedzený počet miest si vyžaduje účasť na školeniach predchádzajúcu registráciu.
link: https://sk.plsk.eu/zapoj-sa-do-skoleni
 
30. 9. 2016
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán (SO) Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že dňom 29.09.2016 RUŠÍ výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny (OPVaI-VA/DP/2015/1.1.3-01) a výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (OPVaI-VA/DP/2015/2.1.1-01).
 
29. 9. 2016
USMERNENIE Č. 3 K VÝZVE NA PODPORU PVVC
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 29.09.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02). Všetky zmeny nájdete priamo v usmernení.
link: https://www.opvai.sk/media/57081/usmernenie_c-3_pvvc.pdf
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) informuje, že dňa 26.09.2016 bol aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP VaI, verzia 4, na obdobie marec 2016 až február 2017.
link: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/225-aktualizacia-indikativneho-harmonogramu-vyziev-op-vyskum-a-inovacie-na-rok-2016
 
23. 9. 2016 
VÝZVA DSV - USMERNENIE Č. 3
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala dňa 22.09.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. Dôvodom usmernenia č. 3 je aktualizácia prílohy č. 4 Výzvy – Zoznam projektových merateľných ukazovateľov - špecifický cieľ 1.2.1, DSVaV.

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12.09.2016 vyzvanie na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja (kód OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01).

link: https://www.opvai.sk/media/78977/00_vyzvanie_horizontalna_ikt_podpora.pdf

 
21.9.2016
 Výzva na rozvojové projekty - zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty zamerané na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.

 

6. 9. 2016 

USMERNENIE Č. 2 K VÝZVE NA PODPORU PVVC
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva dňa 31.08.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02. Dôvodom usmernenia č. 2 je aktualizácia prílohy č. 4 Výzvy - Zoznam projektových merateľných ukazovateľov - špecifický cieľ 1.2.1, PVVC.

 

5. 9. 2016

 INTERREG V-A SK-CZ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, si Vás dovoľuje informovať, že z dôvodu technických príčin (úprava formulára žiadosti o nenávratný finančný príspevok v ITMS2014+) riadiaci orgán predlžuje platnosť vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci INTERREG V-A SK-CZ vyhlásených dňa 22.04.2016. Bližšie informácie: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=270
 
30. 8. 2016
INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO
Dňa 30. augusta 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.
Výzva sa týka druhej prioritnej osi Programu "Trvalo udržateľná cezhraničná doprava", investičnej priority: "Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy".
 
30. 8. 2016
INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO
Dňa 30. augusta 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.
Výzva sa týka tretej prioritnej osi programu „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia”.
Pre výzvu bude platiť nasledovná špecifická podmienka: Oprávnené budú len tie projekty, ktoré ukončia vecnú realizáciu do 30. októbra 2018.

 

15. 8. 2016

GRANTY EHP A NÓRSKA

Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016 otvorený
Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2016.

 

5. 8. 2016 

USMERNENIE Č. 2 PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVE NA PODPORU DSV
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydáva dňa 26.07.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. Všetky uvedené zmeny nájdete priamo v usmernení.
link: https://www.opvai.sk/media/56958/usmernenie-%C4%8D-2_v%C3%BDzva-dsv.pdf

 Často kladené otázky k výzve DSV OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03
Výskumná agentúra zverejnila FAQ - Často kladené otázky k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03.

Súčasťou samotného dokumentu je v závere Príloha č.1 – Informácia pre žiadateľov ohľadom zadávania percenta spolufinancovania a intenzít pre rozpočet projektu v systéme ITMS2014+.
link: https://www.opvai.sk/media/11811/faq-k-výzve-dsv.pdf

 

27. 6. 2016

USMERNENIE PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVE NA PODPORU PVVC
Výskumná agentúra vydala dňa 24.06.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02). Všetky uvedené zmeny nájdete priamo v usmernení.
link: https://www.opvai.sk/media/11784/usmernenie-%C4%8D-1-v%C3%BDzva-pvvc2.pdf

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje všetky relevantné dokumenty s vyznačenými zmenami resp. doplneniami. Výsledné verzie dokumentov so zapracovanými zmenami, t. j. bez ich vyznačenia, sa nachádzajú v rámci príloh, ktoré sú súčasťou vyhlásenej výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02.

 

27. 6. 2016

USMERNENIE PRE ŽIADATEĽOV K VÝZVE NA PODPORU DSV
Výskumná agentúra vydala dňa 24.06.2016 usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. Všetky uvedené zmeny nájdete priamo v usmernení.
link: https://www.opvai.sk/media/11776/usmernenie-%C4%8D-1-v%C3%BDzva-dsv.pdf

Za účelom prehľadnosti a lepšej orientácie v zmenách zo strany žiadateľov VA zverejňuje všetky relevantné dokumenty s vyznačenými zmenami resp. doplneniami. Výsledné verzie dokumentov so zapracovanými zmenami, t. j. bez ich vyznačenia, sa nachádzajú v rámci príloh, ktoré sú súčasťou vyhlásenej výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03.

 

8. 6. 2016

 Výskumná agentúra zverejnila dokument FAQ - Často kladené otázky k výzve na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02. Súčasťou dokumentu je v závere Príloha č. 1 – návod na zadávanie percenta spolufinancovania a intenzít pre rozpočet projektu.

Link: www.opvai.sk/media/11738/faq-_často-kladené-otázky-k-výzve-pvvc-ii.pdf

 

1.6.2016

Výskumná agentúra vyhlásila dve výzvy
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila dňa 31.05.2016 dve výzvy na predkladanie ŽoNFP a to výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 a výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SRs kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03. https://www.opvai.sk/media/11692/opvai_vyzva_pvvc2_3152016.pdf

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.